Pilot wijk GGZ

Belangrijkst punten zijn: inwoner centraal blijven stellen, lokale samenwerkingsafspraken waarborgen en integraal werken met goede afstemming in regievoering.

Gemeente Montfoort

Van 1 december 2019 tot 1 oktober 2020 heb ik de pilot wijk GGZ uitgevoerd; een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.
Doel van deze pilot was dat signalering, zorg en ondersteuning voor deze doelgroep tijdig, adequaat en in samenhang worden geboden. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat mensen verder in de problemen komen, de situatie escaleert of maatschappelijke onrust
ontstaat.

De wijk GGZ is per 1 maart 2021 geborgd bij de gemeente Montfoort in het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en het sociaal domein. Ik heb een eindverslag geschreven waarin achtergrond, cijfers, casussen en conclusies met aanbevelingen voor de gemeente Montfoort zijn uitgelegd. Belangrijkst punten zijn: inwoner centraal blijven stellen, lokale samenwerkingsafspraken waarborgen en integraal werken met
goede afstemming in regievoering. Wil je het volledige verslag lezen? Klik op onderstaande button.